Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Fakturerar du från eget företag?
Tänk på det här!

Text: Irini Kallides,
Skattejurist, Wolters Kluwer

När man fakturerar en uppdragsgivare från eget företag är en förutsättning för att ersättningen ska beskattas i företaget att man är självständig gentemot uppdragsgivaren. Är man inte självständig ska ersättningen istället beskattas som inkomst av tjänst hos den person som har utfört uppdraget. 

Frågan om beskattning ska ske hos bolaget eller hos den person som har utfört uppdraget ska prövas utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. I den här prövningen finns det normalt omständigheter som talar för självständighet och omständigheter som talar emot självständighet. För en uppdragstagare är det därmed intressant att veta vilka dessa är.

Är det för många omständigheter som talar emot uppdragarens självständighet blir antagandet att det i själva verket inte är ett uppdragsavtal utan att det snarare är frågan om ett anställningsförhållande. I ett sådant fall ska ersättningen beskattas som lön. Ett typexempel är att man börjar fakturera sin tidigare arbetsgivare. Det är då viktigt att man inte jobbar kvar på exakt samma sätt som under anställningen och är fortsatt bunden av företagets personalhandbok. Istället bör man bryta sig ut och arbeta under sina egna premisser, även om det första uppdraget är hos den tidigare arbetsgivaren. Låt oss titta på omständigheter som Skatteverket och domstolarna tittar på.

Utgångspunkten för bedömningen är avtalet med uppdragsgivaren. Avtalet bör visa att parterna har en avsikt att ingå ett uppdragsavtal. Den avsikten ska styrkas av villkoren för uppdraget. Viktiga omständigheter som visar partsavsikten att ingå ett uppdragsavtal är hur man fördelar ansvar och risker mellan sig. Avtalet bör även ge uppdragstagaren rätt att anta andra uppdrag parallellt med det aktuella uppdraget, eller att denne har rätt att tacka nej till fler uppdrag från uppdragsgivaren.

Utöver avtalet tittar man även på i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren samt i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. Även om en uppdragsgivare bestämmer ramen för vad som ska utföras bör alltså uppdragstagaren ha rätt att bestämma hur arbetet ska utföras samt var och när arbetet ska ske beroende på uppdragets art. Utgångspunkten för den här bedömningen tar alltså sikte på relationen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt hur arbetet bedrivs. Omständigheter som påverkar är bland annat:

  • om uppdragstagaren står under uppdragsgivarens arbetsledning,
  • uppdragstagarens rätt att anlita medhjälpare och att låta någon annan utföra arbetet,
  • rätten att ha fler uppdragsgivare och möjligheten att anta andra uppdrag och att tacka nej till erbjudna uppdrag,
  • om verksamheten utförs i uppdragsgivarens lokaler och med dennes verktyg,
  • antalet uppdragsgivare och
  • uppdragets varaktighet.

Den här frågan är uppe för bedömning med jämna mellanrum i domstolarna och det finns därmed ett antal rättsfall att dra lärdomar ifrån. Fakturerar du från eget företag och är osäker på bedömningen eller avser du att börja fakturera och vill veta mer kan en bra början vara att läsa om dessa fall, antingen i vår Skatteinformation eller i någon annan tjänst.

Dela i sociala medier

Scroll to Top