Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Det senaste om skattefrihet respektive beskattning av förmåner

Text: Irini Kallides Skattejurist, Wolters Kluwer

Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde
En motions- eller friskvårdsaktivitet som är av enklare slag och mindre värde är en skattefri förmån. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket i början av 2018 kan förmånen erbjudas antingen som en naturaförmån eller som ett friskvårdsbidrag. Naturaförmåner är enligt Skatteverket skattefria så länge de håller sig inom marknadsvärdet på orten. För friskvårdsbidrag satte dock Skatteverket ett beloppstak på 5.000 kronor och menar att så länge en arbetsgivare erbjuder ett friskvårdsbidraget på upp till 5.000 kronor per år och anställd är förmånen skattefri.

Högsta förvaltningsdomstolen har under sommaren 2019 prövat om ett friskvårdsbidrag på 6.500 kronor kan vara skattefritt och menar att ett sådant friskvårdsbidrag inte kan anses vara av mindre värde och således inte kan vara en skattefri personalvårdsförmån.

Regelverket kan tyckas vara ologiskt. Om arbetsgivaren istället för att lämna ett friskvårdsbidrag på 6.500 kronor erbjuder de anställda en naturaförmån, exempelvis ett gymkort där värdet är 6.500 kronor, så är det normalt en skattefri förmån för de anställda (om det motsvarar marknadsvärdet på orten). Arbetsgivaren kan dessutom erbjuda ett friskvårdsbidrag på 5.000 kronor som de anställda själva kan välja att använda för en aktivitet som är av enklare slag och därmed är en skattefri förmån. Sammanlagt har den arbetsgivaren erbjudit skattefria motions- och friskvårdsaktiviteter för 11.500 kronor. Arbetsgivaren får dock inte erbjuda ett friskvårdsbidrag som överstiget 5.000 kronor eftersom det då blir en skattepliktig förmån för de anställda.

Skattepliktig premie för sjukvårdsförsäkring
Den 1 juli 2018 trädde nya regler i kraft som innebär att kostnaden för privat sjukvård som en arbetsgivare betalar är avdragsgill. En följd av detta är att det uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde.

Anställda som har en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare förmånsbeskattas för den del av premien som avser privat sjukvård. Sedan de nya reglerna trädde ikraft finns en tumregel på att 70 procent av premien avser privat sjukvård och utgör därmed en avdragsgill kostnad respektive en skattepliktig förmån på motsvarande belopp. Under sommaren 2019 publicerade Skatteverket ett ställningstagande som har sin grund i en schablon som försäkringsbranschen tagit fram och som går ut på att 60 procent av försäkringspremien är den skattepliktiga delen medan 40 procent av premien är den skattefria delen.

Skatteverkets mer generösa syn vad gäller hur stor del av premien som den försäkrade ska förmånsbeskattas för innebär att man som arbetsgivare dels ska ändra förmånsbeloppen för kommande premiebetalningar, dels har möjlighet att begära omprövning för tidigare betalningar om man där har använt en högre procentsats än 60 procent som underlag för förmånsbeskattning och som underlag för arbetsgivaravgifter.

Skattepliktiga och skattefria hälsoundersökningar
Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är numera en skattepliktig förmån. Det är enligt Skatteverket hälsoundersökningar som görs utan att det finns någon misstanke om sjukdom. Syftet är istället att kontrollera olika funktioner i kroppen för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att kunna ge patienten rekommendationer för att denne ska kunna förbättra eller bibehålla god hälsa.

Är undersökningen istället kopplad till personens arbete eller till ett specifikt sjukdomstillstånd är den skattefri för den anställde. Det gäller exempelvis riktade hälsoundersökningar som arbetsgivaren erbjuder sin personal som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk.

Förmån av pensionsvägledning och rådgivning
En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda individuellt utformad information och rådgivning i pensionsfrågor, benämnd pensionsvägledning. Sådan vägledning som enbart avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst och för vars tryggande arbetsgivaren har rätt till avdrag är enligt HFD en rådgivning som närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen och om vad de olika alternativ som denne har att ta ställning till innebär. När det gäller rådgivning som är betydligt mer omfattande och även avser den allmänna pensionen och den anställdes övriga privatekonomi liksom olika familjerättsliga frågor är resonemanget annorlunda. HFD menar att en mer omfattande pensionsvägledningen är en förmån med ett ekonomiskt värde för de anställda. Enligt Skatteverket ska denna förmån värderas till sitt marknadsvärde.

Dela i sociala medier

Scroll to Top