Så hanterar du kundförluster i
redovisningen

Ulf Bokelund Svensson är VD för Björn Lundén

Text: Ulf Bokelund Svensson
VD, Björn Lundén

Här går Ulf Bokelund Svensson på Björn Lundén igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ska se ut. 

Befarad kundförlust 
Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. 

Exempel 
Du har fått kännedom om att en kund är på väg mot obestånd. Du har skickat påminnelser och inkassokrav men har ändå inte fått betalt av kundenDin fordran är på 4 500 kr inklusive moms. Du bokför beloppet exklusive moms som en befarad kundförlust. 

Debet 

Kredit 

Konto 

Belopp 

Konto 

Belopp 

6352 

3 600 

1519 

3 600 

Konstaterad kundförlust 
När det står klart att din kund inte kommer att betala bokar du om den befarade kundförlusten till en konstaterad kundförlust. 

Exempel
Kunden går i konkurs varpå den befarade kundförlusten blir en konstaterad kundförlust. Du bokar därför om den befarade kundförlusten till en definitiv kundförlust. Du har även rätt att få tillbaka momsen. 

Debet 

Kredit 

Konto 

Belopp 

Konto 

Belopp 

6351 

3 600 

1510 

 4 500 

2610  

900 

 

 

1519 

3 600 

6352 

3 600 

Momsen 
Momsen får regleras först när kundförlusten är konstaterad och definitiv. Enligt Skatteverket är en konstaterad kundförlust en fordran där indrivningsåtgärder inte gett resultat eller om det på något annat sätt har gjorts sannolikt att kunden saknar tillgångar. 

Det kan med säkerhet sägas att en kundförlust är konstaterad i följande situationer: 

  • Vid konkurs, ackord och utmätningsförsök. 
  • Du har gjort indrivningsförsök via Kronofogden eller via ett inkassoföretag men har trots det inte fått betalt.
  • Du vet med stor sannolikhet att kunden av någon annan anledning inte kommer att betala, t ex om denne lämnat landet eller försvunnit. 

Även om säljaren inte har kunnat göra det sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala kan det alltså i undantagsfall vara fråga om en kundförlust om det visar sig att en fordran i praktiken är omöjlig att driva in. Enligt Skatteverkets bedömning kan detta främst bli aktuellt för fordringar av mindre värde. 

Enligt Skatteverket får obetalda fordringar som understiger 1 000 kr behandlas som kundförluster, även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att det skickats ut både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav. 

Det finns även fall där det är mer eller mindre omöjligt för säljaren att göra sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld, t ex om köparen är bosatt i utlandet och saknar tillgångar i Sverige. Om fordran då understiger de kostnader som skäligen kan uppkomma för fortsatta indrivningsåtgärder i utlandet kan fordran ses som i praktiken omöjlig att driva in. 

Kunden är fortfarande betalningsansvarig 
Även om du betraktar en kundfordran som en kundförlust är inte din kund befriad från sitt betalningsansvar. Det upphör inte förrän fordran preskriberats. 

Om kunden trots allt skulle betala inom samma år så gör du en omföring och bokar bort den befarade kundförlusten, dvs du återför det gjorda avdraget för kundförlusten. Betalar kunden senare än så kan du istället kreditera konto 3950 (återvunna kundförluster). 

Preskription 
En fordran preskriberas efter tio år från uppkomsten såvida ingen preskriptionsavbrytande åtgärd görs, exempelvis en uppmaning i rekommenderat brev att en skuld ska betalas. Varje sådan åtgärd innebär att en ny preskriptionstid börjar att löpa med en ny tioårsperiod. 

När det gäller fordringar mot konsumenter är preskriptionstiden tre år. 

 

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top