Alexandra Wallerius_Wolters Kluwer

Nu blir det skattefritt att ladda bilen på jobbet

Alexandra Wallerius, Wolters Kluwer

Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 är det tillfälligt skattefritt att ladda fordon på arbetsplatsen. Syftet är att gynna omställningen till en fossilfri fordonsflotta och uppmuntra till arbetsresor med laddbara fordon i stället för resor med andra mindre hållbara alternativ.

Vilka fordon omfattas?
De nya reglerna innebär att förmån av el för laddning av vissa fordon vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandhålls av arbetsgivaren inte ska tas upp till beskattning. De fordon som omfattas är:

  • personbil klass I
  • lätt lastbil
  • motorcykel
  • moped
  • cykel
  • sparkcykel.

Gäller inte laddning vid bostaden
För att elen ska vara skattefri krävs att laddningen sker i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten gäller dock inte om arbetsplatsen är belägen i bostaden.

Personer med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inga arbetsresor. Att låta förmån av laddning vid bostaden vara skattefri skulle därför inte underlätta arbetsresor med eldrivna fordon. Den skattefria förmånen skulle i stället subventionera andra resor än arbetsresor mellan arbetsplats och bostad, vilket enligt regeringen inte är syftet dessa regler.

En stor förenkling
Att arbetsgivaren bekostar en laddning av fordon är en drivmedelsförmån på samma sätt som om man bekostar bensin för privat körning. Att beräkna ett marknadsvärde för laddning av eldrivna fordon kan vara komplicerat. Arbetsgivaren ska räkna fram ett förmånsvärde för laddningen per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar. Om arbetsgivaren saknar tekniska lösningar som kan hjälpa till med att spåra mängden el som används för laddning krävs manuella system och rutiner för att beräkna det skatte- och avgiftspliktiga förmånsvärdet. Det kan även i vissa fall vara ett problem att fastställa vad som kan anses motsvara ett marknadsmässigt värde på elen. Den skattefrihet som nu har införts innebär därför en stor förenkling för arbetsgivaren.

Ytterligare förändringar som berör elbilar
De senaste åren har det skett en del förändringar som berör elbilar. I det så kallade bonus-malus-paketet har bonusdelen försvunnit i och med att klimatbonusen upphörde den 8 november 2022. Det kan dock fortfarande förekomma utbetalningar av klimatbonus eftersom den betalas ut tidigast sex månader efter bilen ställts på första gången. Malusdelen finns kvar vilket innebär att fordonsskatten är högre för bilar som släpper ut 75 gram koldioxid per kilometer eller mer – ju högre utsläpp desto högre skatt. Den förhöjda skatten gäller i tre år från det att bilen blir skattepliktigt för första gången. Därefter återgår den till vanlig fordonsskatt. Storleken på fordonskatten påverkar även storleken på förmånsvärdet.

En annan förändring som berör miljöbilar är det nya sättet att beräkna förmånsvärdet. Sedan den 1 juli 2022 sätts nybilspriset ned med ett fast schabloniserat belopp i stället för till nybilspriset för närmast jämförbara bil som drivs med bensin eller diesel. För elbilar sätts nybilspriset ned med 350 000 kronor. Nedsättningen får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Scroll to Top