Center of excellence

Center of excellence

En controllerfunktion i miniformat!

I de fall företaget enligt legala krav eller på grund av andra externa krav från exempelvis bank och kreditgivare behöver upprätta koncernredovisning så har vi en tjänst för det. Vi upprättar koncernredovisning såväl som koncernårsredovisning. I en koncernredovisning ser man till hela företagsgruppen som helhet och tar hänsyn till minoritetsägares intressen, interna mellanhavanden, köp- och försäljningar och internvinster inom företagsgruppen. Vi kan även hjälpa till att upprätta ett rapportpaket för månadsrapportering, VD-rapporter eller styrelserapporter samt vara ett stöd för styrelse eller VD.
Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper även till med mer individuellt anpassade rapporter för verksamheter som kräver det.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top