Höjd omsättningsgräns för moms – vad gäller?

Ulf Bokelund Svensson är VD för Björn Lundén

Text: Ulf Bokelund Svensson, VD, Björn Lundén

Riksdagen har beslutat om att höja den frivilliga omsättningsgränsen för moms från 30 000 kr till 80 000 kr. Här kikar vi närmare på vad de nya reglerna innebär.

Höjd omsättningsgräns från 1 juli
Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. För att förenkla för fler av de minsta företagen höjs nu omsättningsgränsen till 80 000 kr från 1 juli 2022.

Villkor för momsfrihet
För att uppfylla villkoren om momsfrihet får omsättningen (exklusive moms) inte beräknas överstiga 80 000 kr under det innevarande beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha överstigit 80 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren. Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader.
Följande poster räknas in i omsättningen:

 • momspliktig omsättning inom Sverige
 • export
 • unionsintern försäljning
 • fastighetstransaktioner
 • finansiella transaktioner
 • försäkringstjänster.

Import omfattas inte
Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är han eller hon alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Ansökan och beslut
Den som redan är momsregistrerad men vill bli befriad från moms måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. För beskattningsbara personer som inte är momsregistrerade behövs ingen ansökan.

Om gränsen på 80 000 kr överskrids
Om omsättningen under innevarande år överskrider 80 000 kr är villkoren för momsfrihet inte längre uppfyllda. Den beskattningsbara personen ska då ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids. En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket.

Frivillig övergång till momsplikt
Den som valt momsfrihet kan när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Det är alltså möjligt att göra ändringen retroaktivt.

Undantag från möjligheten till momsfrihet
Möjligheten till momsfrihet gäller inte följande:

 • Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige.
 • Konstnärer som är frivilligt momsskyldiga.
 • Den som är frivilligt momsskyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighetsupplåtelser.
 • Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder.
 • Uttag av varor för eget eller personalens bruk.

Tröghetsregel
En tröghetsregel finns för att förhindra att man omväxlande väljer att ha momspliktiga och momsfria omsättningar. Regeln innebär att den som varit momsbefriad och därefter ansökt om att bli momspliktig, ska kunna bli momsbefriad igen tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det år då beslutet om momsskyldighet fattades.

Jämkning och momslyft
Reglerna om jämkning av moms kan bli aktuella om man väljer att omfattas av omsättningsgränsen. Vid jämkning är korrigeringstiden tio år för fastigheter och fem år för övriga investeringsvaror. När det gäller jämkning vid övergång från att ha varit momspliktig till att vara befriad från moms på grund av omsättningsgränsen, ska jämkningen dock ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringsperioden, om det inte finns särskilda skäl.

Mässan Ekonomi & Företag är för dig inom ekonomi och företagande. Få fri entré här!

 

Dela i sociala medier

Scroll to Top