Fåmansföretagare får rätt mot Skatteverket

Irini Kallides Wolters Kluwer

Text: Irini Kallides, skattejurist, Wolters Kluwer

Reglerna för delägare i fåmansföretag är både detaljerade och svårtolkade samtidigt som de berör många företagare. Därför ser vi återkommande nya domar från våra domstolar. Ett av de senaste fallen visar på svårigheten med tolkningen av begreppet verksam i betydande omfattning och kammarrätten lägger ett större utredningsansvar på Skatteverket.

Fallet
Två syskon, en syster och en bror, äger ett fastighetsförvaltande fåmansföretag. Brodern sitter i företagets styrelse där han utför sedvanligt styrelsearbete. Utöver det arbetar han ett tiotal timmar om året i bolaget. Ingen av syskonen anser att de är eller har varit verksamma i företaget och menar därmed att deras ägande är ett vanligt onoterat innehav.

I samband med systerns försäljning av aktier menade dock Skatteverket att brodern varit verksam i betydande omfattning i företaget. Skatteverket drog den slutsatsen utifrån allmän information från bland annat styrelseprotokoll där det framgår att brodern har huvudansvaret för strategiska beslut och investeringar. Det skulle innebära att det därmed varit fråga om försäljning av kvalificerade andelar.

Kammarrätten
Fallet hamnar i Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9298-21, och kammarrätten inleder med att klargöra att enbart den omständigheten att brodern genom sin formella position i bolaget har haft möjlighet att delta i beslutsfattande och påverka resultatet i verksamheten inte medför att han ska anses ha varit verksam i betydande omfattning. Bedömningen ska i stället göras med utgångspunkt i det utförda arbetets omfattning och dess betydelse för verksamheten i företaget.

Kammarrätten går således systematiskt igenom personens arbetsuppgifter och kommer till slutsatsen att dennes engagemang inte varit så omfattande eller betydande som Skatteverket gör gällande. Kapitalvinsten anses i stället till största delen bero på en god värdeutveckling på fastigheter under en följd av år.

Skatteverket har således inte uppfyllt sin bevisbörda att göra sannolikt att brodern varit verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget. Aktierna är därmed inte kvalificerade och vinsten ska deklareras som försäljning av onoterade andelar där skattesatsen är 25 procent. Beskattningen av kvalificerade andelar är 20 procent upp till en nivå som motsvarar årets gränsbelopp och ett sparat utdelningsutrymme. Kapitalvinst därutöver beskattas i inkomstslaget tjänst vilket normalt innebär att beskattningen av kvalificerade andelar blir högre.

Vad innebär domen?
Fallet lyfter fram att Skatteverket inte generellt kan peka på vissa arbetsuppgifter och därmed hävda att en person är verksam i betydande omfattning. I stället ska utredningen rikta in sig på vad personen i själva verket har utfört för arbete och hur detta arbete har påverkat verksamheten i företaget, vilket är precis vad kammarrätten gör här. Viktigt i det här sammanhanget är att det finns en extern fastighetsförvaltare som ansvarar för förvaltningen.

Därmed kan man, i kombination med prisutvecklingen på fastighetsmarknaden, dra slutsatsen att värdeökningen på aktierna i själva verket kan hänföras till värdeutvecklingen på fastigheter och inte till ett allmänt antagande om arbetsinsats. Domen lägger alltså ett större ansvar på Skatteverket.

Dela i sociala medier

Scroll to Top