Ekonomisk arbetsgivare vid uthyrning av utländsk personal
– så funkar nya reglerna

Ulf Bokelund Svensson är VD för Björn Lundén

Text: Ulf Bokelund Svensson
VD, Björn Lundén

Vi får just nu mängder av frågor från våra kunder, framförallt redovisningsbyråer, kring begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” som införts vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige och som ingår som personal i en verksamhet här, dvs vid personaluthyrning. Reglerna gäller från årsskiftet och innebär att den utländska arbetsgivaren ska registrera sig som arbetsgivare i Sverige och redovisa skatteavdrag i arbetsgivardeklarationer.

183-dagarsregeln för utländsk arbetskraft
183-dagarsregeln, som gäller sedan tidigare, innebär att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige inte behöver betala skatt om följande förutsättningar är uppfyllda:
• en utländsk arbetsgivare eller ett ombud för denne betalar ut ersättningen till den anställde, och
• vistelsen i Sverige varar högst 183 kalenderdagar under en 12-månadersperiod, samt
• ersättningen inte belastar arbetsgivarens fasta driftställe i Sverige.

Nya regler vid personaluthyrning
Regeringen lämnade redan 2018 ett första förslag om förändrade skatteregler för inhyrd personal från utländska bemanningsföretag. Nu har riksdagen beslutat om det slutliga förslaget, som innebär att 183-dagarsregeln inte ska användas vid uthyrning av arbetskraft.

Effekten av det är att utländska arbetstagare ska betala skatt i Sverige om arbetet görs för en uppdragsgivare i Sverige och ”under dennes kontroll och ledning”. Avgörande för beskattningen blir därför för vem som arbetet utförts (den ekonomiska arbetsgivaren) – inte vem som är utbetalare av lönen (den formella arbetsgivaren). De nya reglerna syftar till att skapa konkurrensneutrala regler.

Formella arbetsgivaren omfattas av svenska regler
Förändringen innebär också att den utländska arbetsgivaren (den formella arbetsgivaren) omfattas av samma regler som svenska arbetsgivare när det handlar om skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.
Det är alltså inte den ekonomiska arbetsgivaren som ansvarar för detta.

Undantag vid kortare anställningar
De nya reglerna gäller inte uthyrning av arbetskraft för arbete som utförs under max 15 arbetsdagar i följd i Sverige, till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 arbetsdagar under ett kalenderår. I dessa fall gäller fortfarande 183-dagarsregeln.

Vem räknas som ekonomisk arbetsgivare?
För att avgöra om det är fråga om personaluthyrning eller om arbete för arbetsgivarens räkning måste en bedömning göras av vem som är ”ekonomisk arbetsgivare”. Vid bedömningen har följande faktorer betydelse:

1. Vem som har behörighet att instruera arbetstagaren beträffande hur arbetet ska utföras.
2. Vem som disponerar, kontrollerar och ansvarar för platsen där arbetet görs.
3. Om arbetstagarens lön faktureras från den formella arbetsgivaren till företaget där arbetet utförs eller inte.
4. Vem som står för arbetstagarens arbetsredskap och material.
5. Vem som bestämmer antalet arbetstagare och vilka kvalifikationer arbetstagarna ska ha.
6. Vem som väljer ut vilka arbetstagare som ska göra arbetet och kan avsluta det uppdragsavtal som ingåtts med arbetstagaren.
7. Vem som har rätt att införa disciplinära sanktioner som rör arbetstagarens arbete.
8. Vem som fattar beslut om arbetstagarens semester och arbetsschema.

Vanligt skatteavdrag eller SINK
Beskattningen hanteras enligt lagen om särskild inkomstskatt (SINK) eller inkomstskattelagen (IL) precis som för utländska arbetstagare som anlitas direkt av en svensk arbetsgivare. Även om den ekonomiska arbetsgivaren är svensk så är det den utländska (formella) arbetsgivaren som ansvarar för skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.

Skatteavdrag krävs för arbete i Sverige
Skyldigheten för utländska utbetalare (formella arbetsgivare) att göra skatteavdrag gäller enbart ersättning för arbete utfört i Sverige. Men även arbete utfört utomlands inom ramen för det utländska företagets verksamhet i Sverige omfattas, exempelvis tjänsteresor utomlands eller arbete som utförs utomlands i bostaden där tiden för arbetet uppgår till högst hälften av arbetstagarens totala arbetstid. Detta gäller också när arbetstagaren under en period arbetar på utbetalarens kontor i utlandet.

Om arbetstagaren inte har något SINK-beslut görs skatteavdrag med 30% av ersättningen. I övriga fall görs skatteavdrag enligt SINK-beslutet.

Oförändrade socialavgiftsregler
Reglerna om arbetsgivaravgifter blir oförändrade. Arbetstagaren kvarstår alltså i sitt hemlands socialavgiftssystem under ett år eller längre, beroende på om en socialavgiftskonvention gäller eller inte. För bosatta inom EU/EES kan detta bevisas genom A1-intyg.

Dela i sociala medier

Scroll to Top