Fel information i en digital årsredovisning riskerar att drabba företaget

Text: Ulf Bokelund Svensson,
VD, Björn Lundén

Att en årsredovisning är korrekt har alltid varit viktigt men när årsredovisningar blir digitala får det än större betydelse. Informationen i årsredovisningarna får nu mycket större spridning och användning än tidigare. I och med att informationen blir väldigt lätt att plocka ut och sammanställa får den också större spridning och användning – inte bara för kreditprövning utan även i många andra sammanhang. 

Men ett fel blir ju lika fel på papper tänker du kanske? Och ja, så är det, men risken att företaget blir drabbat är mycket större i och med att användningsområdena för informationen ökar. 

En digitalt inlämnad årsredovisning är en digital avskrift där samtliga belopp är taggade med en viss betydelse. Klassificeringen av beloppen i resultat- och balansräkningen får därför stor betydelse. Varje belopp kan i den digitala världen stå för sig själv och plockas ur sitt sammanhang. 

I en årsredovisning finns belopp som förekommer på flera ställen och som är taggade på samma sätt och då naturligtvis ska ha samma värde. Är det så i praktiken? Nej, i många årsredovisningar som kommer in till Bolagsverket och som sprids vidare till bland annat kreditgivare och säljare av ekonomisk information förekommer det att beloppen har olika värden. Kan man då lita på den information som finns i årsredovisningen? Ja, det är frågan….

Låt mig ge ett exempel:  Ett företag har erhållit ett aktieägartillskott och i balansräkningen har företaget, som upprättar årsredovisningen enligt K2, helt korrekt redovisat aktieägartillskottet i posten Balanserat resultat. Balanserat resultat uppgår enligt balansräkningen till 350 000 kr. I förvaltningsberättelsen har företaget valt att specificera det erhållna aktieägartillskottet på en egen rad i resultatdispositionen. Företagets resultatdisposition ser ut enligt följande:

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Aktieägartillskott 250 000
Balanserat resultat 100 000
Årets resultat -275 000
Summa 75 000
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 75 000
Summa 75 000

Vad händer i den digitala världen i detta fall? När informationen inhämtas digitalt så kommer begreppet ”Balanserat resultat” att ha två olika värden, det korrekta beloppet 350 000 kr och det missvisande 100 000 kr som specificerades i resultatdispositionen. Vilket värde ska man lita på? En kunnig läsare som har hela bilden av årsredovisningen förstår att ett aktieägartillskott skulle ha redovisats som balanserat resultat och att ingen differens finns. Men om man bara tittar enskilt på värdet ”Balanserat resultat” taget ur sitt sammanhang, är det svårt att veta vilket belopp eller om ens något av beloppen är korrekt.

Information i en årsredovisning som på något sätt är felaktig kan leda till stora problem för företaget. Kreditgivare, leverantörer och andra intressenter kan bli tveksamma när felaktig information sprids eller om företagets information inte ens publiceras på grund av felaktigheterna. Detta sätt att tillgodogöra sig information kommer att öka när informationen blir digital vilket innebär att det är värt mödan att se till att beloppen blir korrekt klassificerade.

Dela i sociala medier

Scroll to Top